Contact us  /  Contact us ——————— Share to
Contact us

 

Jinlong Zhang, Zhenxu Bai, Weidong Shen, Huasong Liu

 

Tel: 86-21-65984652, Cell phone: 86-18019787163 (Jinlong Zhang)


Fax: 86-21-65984652

 

Email: foc@tongji.edu.cn, foc2023conference@gmail.com

 

Address: Room 701, Physics Department, No 1239 Siping Road, Shanghai

© FOC 2023 All rights reserved.